top of page
Vage mensen vermenging
laura1-zw.jpg

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Laura van Asseldonk adviseert en procedeert vooral op het brede terrein van het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Het sociaal zekerheidsrecht omvat onderwerpen zoals arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Als je niet langer inkomen uit arbeid kunt verwerven, kun je aangewezen raken op een vangnet vanuit de overheid, zoals een uitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet, Participatiewet en AOW. Een ongunstige beschikking van het UWV of gemeente kan dat vangnet wegslaan of minder sterk maken. Tegen zo’n beschikking kun je bezwaar maken bij de instantie die de beschikking heeft afgegeven (onder meer het UWV, de gemeente en de SVB) en later (hoger) beroep (Rechtbank/Centrale Raad van Beroep) instellen. Deze beschikking is dus niet het eindstation. Het is mijn taak als advocaat om alle belangrijke informatie (juiste feiten en omstandigheden, medische informatie, medisch advies, persoonlijke en financiële situatie) te verzamelen. Als advocaat en cliënt streven we samen naar een nieuw besluit dat weer perspectief geeft.

Uit een dossier sociaal zekerheidsrecht

Meneer X heeft een uitkering die acuut komt te vervallen. Hij ontving een Participatiewet-uitkering (bijstand) en blijkt onderwerp te zijn geweest van onderzoek door de sociale recherche. Een anonieme bron heeft gezegd dat hij samenwoont met Y, die een gewoon inkomen heeft. Na afronding van het onderzoek is vastgesteld dat er geen aanspraak (meer) bestaat op een uitkering. Is dat onderzoek zorgvuldig uitgevoerd? Had de anonieme bron een motief om een valse melding te doen? Was er wel daadwerkelijk sprake van samenwonen? Van het ene op het andere moment heeft meneer X geen inkomen meer. Zijn situatie lijkt uitzichtloos. Hij staat lijnrecht tegenover de uitkeringsinstantie. In een bezwaarprocedure belicht ik deze kritische vragen en de uitleg van meneer X hierbij. Een bezwaarprocedure kan daarmee in een op het eerste oog lastig dossier het verschil maken.


Flexibiliteit in uurtarieven voor zowel particulieren als bedrijven is mijn uitgangspunt. De omstandigheden van iedere persoon, bedrijf of organisatie vragen immers om specifieke en duidelijke afspraken.

Als je als particulier binnen bepaalde inkomensgrenzen valt (en bij uitzondering ook ondernemers), kun je in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand door de overheid. Behalve een eenmalige eigen bijdrage (afhankelijk van de hoogte van het inkomen) en kosten in een procedure zijn er dan geen verdere kosten verbonden aan mijn advies en de procedure.

In sommige gevallen worden de kosten gedekt door een rechtsbijstandsverzekeraar (recht op vrije advocaatkeuze)

bottom of page